Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost: 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden: 3.2 …

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur. Ruimtelijke structuur. Zuid-Midden is primair een woongebied dat begrensd wordt door de hoofdzakelijk noord-zuid lopende hoofdwegenstructuur.

Bestemmingsplan Arnhem Zuid-Oost: 2.3 Ruimtelijke en

Het plangebied is gelegen in het zuid-oosten van Arnhem en beslaat meerdere wijken. Hieronder wordt per wijk een beschrijving van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur gegeven.

Bestemmingsplan Binnenstad: Toelichting

3.2 De ruimtelijk-functionele structuur. Het plangebied omvat het deel van de binnenstad dat is gelegen tussen het water van de Diepen, het Verbindingskanaal en de A. Dit is het oudste deel van Groningen; de middeleeuwse vesting, uitgebreid met de 19e-eeuwse singelaanleg aan de zuidkant.

De Hoven 2010: 2.3 Ruimtelijke en functionele structuur

2.3.2.1 Wonen. Op 1 januari 2009 telde de woonwijk ruim 950 woningen, waarvan het merendeel zich in de koopsector bevindt (73%). Het merendeel van de woningen zijn voor de oorlog gebouwd (68%) en een klein gedeelte in de jaren zestig (17%).

Binnenstad: 3.2 Ruimtelijk structuur

3.2.2 Ruimtelijke kwaliteit. In het kader van de Cultuurhistorische inventarisatie, Vianen is een ruimtelijke kwaliteitskaart opgesteld waarop de kwaliteit van de openbare ruimte in samenhang met de bebouwing en het groen is aangegeven. De Ruimtelijke waarderingskaart Vianen is als bijlage 3 bij het bestemmingsplan opgenomen.. Stratenpatroon Het stratenpatroon van de binnenstad …

[PDF]

BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD CENTRUM – …

2.1 Historie noordwestelijk deel binnenstad 3 2.2 Huidige stedenbouwkundige structuur 5 2.3 Huidige functionele structuur op hoofdlijnen 7 (thans nog in voorbereiding zijnde) bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost. De grens ligt daarbij in het midden van de Lindegracht, de de ruimtelijke structuur van de oude stad is de ligging aan …

[PDF]

800.33.00.04.00.toe – Bestemmingsplan Binnenstad …

2.3.2 Monumenten 16 2.4 Ruimtelijke structuur 18 2.4.1 Centrum 18 2.4.2 Groene Hoek 19 Bestemmingsplan Binnenstad en Havens – 7 juni 2012 7 vormgegeven bestemmingsplan. De nodige flexibiliteit in het plan is verkregen hoofdstuk 2 de bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plange-

[PDF]

Bestemmingsplan Binnenstad – Eiland – vlissingen.nl

Bestemmingsplan Binnenstad – Eiland PROCEDURE Plannummer: NL.IMRO.0718.BPBE01-ON01 4.2 Functionele structuur plangebied 4.3 Ruimtelijke structuur plangebied 4.4 Gebiedsvisie 4.5 Verkeer 5. JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING De per 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening en …

Binnenstad: 5.3 Functionele structuur

5.3.2 Gemengde gebieden. Naast de centrumgebieden en de horecapleinen is er in de binnenstad een groot aantal gebieden te onderscheiden waar door de jaren heen een diversiteit aan functies is ontstaan.

[PDF]

Bestemmingsplan Binnenstad West – gouda.nl

Toelichting bestemmingsplan “Binnenstad West” 3.2 Woonbeleid, welzijn en zorg 39 3.2.1 Rijksbeleid 39 3.2.2 Provinciaal beleid 39 3.2.3 Regionaal beleid 40 waarbij de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke en functionele structuur uiteen wordt gezet.

About: qvsr